Per acord del Consell d’Administració de 28 d’agost de 2020, es convoca als accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d’Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 29 d’ octubre de 2020, en segona convocatòria, en previsió que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d’aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 28 d’ octubre de 2020, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.

Segon.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de la Societat, així com dels comptes anuals i de l’informe de gestió consolidats, corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019.

Tercer.- Examen i aprovació, si és procedent, de l’informe sobre la informació no financera consolidada corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019.

Quart.- Aplicació del resultat de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019.

Cinquè.- Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’administració durant l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019.

Sisè.- Reelecció de l’auditor dels comptes consolidats i de l’auditor de comptes voluntari de la Societat.

Setè.- Presa de coneixement i autorització d’un “Acuerdo Marco de Financiación”/COVID-19.

Vuitè.- Determinació del nombre de membres del Consell d’Administració, cessament i nomenament o reelecció de Consellers.

Novè.-Informació sobre avals vigents.

Desè .- Torn de paraules.

DRET D’INFORMACIÓ

A efectes del que disposa l’art. 272 de la LSC es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d’ésser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió i el dels auditors de comptes.

Per últim i d’acord amb l’establert en l’article 9 del Reglament de la Junta General d’Accionistes de la Societat, el text de la convocatòria, les propostes d’acord formulades pel Consell d’Administració en relació als punts de l’ordre del dia, la informació posada a disposició dels accionistes en el domicili social i demés informació convenient per a facilitar l’assistència i participació dels accionistes a la Junta General,
consta en la pàgina web de la Societat (www.serhs.com).

DRET D’ASSISTÈNCIA

Tindran dret a assistir a la Junta General tots els accionistes quesiguin titulars de 40 o més accions. Els accionistes titulars d’un nombre menor d’accions podran agrupar-se fins a completar, al menys, l’esmentat nombre i conferir la representació de les accions agrupades a un d’ells.

PRESÈNCIA DE NOTARI

En ús de la facultat que l’article 203 de la Llei de Societats de Capital atorga als administradors socials, es requerirà la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Arenys de Munt, 31 d’agost de 2020.

El President del Consell d’Administració.
Jordi Bagó i Mons.

 

Descarregar Convocatòria Junta General Ordinària Grup SERHS S.A. (29·10·2020)

+ INFO: Portal SERHS