Per acord del Consell d’Administració en sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2024, es convoca als accionistes a la Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d’Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 7 de juny de 2024, en segona convocatòria, en previsió que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d’aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 6 de juny de 2024, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (els balanços, els comptes de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l’exercici, els estats de fluxos d’efectiu i la memòria), com també de l’informe de gestió de Grup Serhs, S.A. i del seu grup consolidat. Tot això, referit a l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2023.

Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de l’Estat d’informació no financera de Grup Serhs, S.A i del seu grup consolidat a l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2023.

Quart.- Aplicació del resultat de l’exercici.

Cinquè.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social i l’actuació portada a terme per l’Òrgan d’Administració de Grup Serhs, S.A. durant l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2023.

Sisè.- Aprovació, si escau, de la gestió d’un conseller dimitit.

Setè.- Reelecció, d’acord amb el que preveu l’article 264 de la Llei de societats de capital, de la societat Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. com a auditor de comptes de Grup Serhs, S.A. i dels comptes anuals consolidats del seu grup corresponents a l’exercici 2024.

Vuitè.-  Torn de paraules.

DRET D’INFORMACIÓ

A efectes del que disposa l’art. 272 de la LSC es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d’ésser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió i el dels auditors de comptes.

DRET D’ASSISTÈNCIA

Tindran dret a assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars de 40 o més accions. Els accionistes titulars d’un nombre menor d’accions podran agrupar-se fins a completar, al menys, l’esmentat nombre i conferir la representació de les accions agrupades a un d’ells.

PRESÈNCIA DE NOTARI

En ús de la facultat que l’article 203 de la Llei de Societats de Capital atorga als administradors socials, es requerirà la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Arenys de Munt, 30 d’abril de 2024.

El President del Consell d’Administració.

Jordi Bagó i Mons.