Per acord del Consell d’Administració en sessió celebrada el dia 31 de març de 2022, es convoca als accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d’Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 20 de maig de 2022, en segona convocatòria, en previsió que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d’aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 19 de maig de 2022, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.

Segon.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de la Societat, així com dels comptes anuals i de l’informe de gestió consolidats, corresponents a l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2021.

Tercer.- Examen i aprovació, si és procedent, de l’informe sobre la informació no financera consolidada corresponent a l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2021.

Quart.- Aplicació del resultat de l’exercici.

Cinquè.- Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’administració durant l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2021.

Sisè.- Aplicació de la reserva legal i de les reserves voluntàries a la compensació de pèrdues d’exercicis anteriors.

Setè.- Reelecció de l’auditor dels comptes consolidats i de l’auditor de comptes voluntari de la Societat.

Vuitè.- Modificació del règim de transmissió de les accions i conseqüent modificació de l’ article 9 dels estatuts socials.

Novè.- Informació sobre avals vigents.

Desè.- Torn de paraules.

DRET D’INFORMACIÓ

A efectes del que disposa l’art. 272 de la LSC es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d’ésser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió i el dels auditors de comptes. A banda i a efectes del que determina l’art. 287 de la pròpia LSC es precisa també que correspon a tots els accionistes el dret d’examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i de l’informe sobre les mateixes, i de demanar el lliurament o la tramesa gratuïta dels esmentats documents.

DRET D’ASSISTÈNCIA

Tindran dret a assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars de 40 o més accions. Els accionistes titulars d’un nombre menor d’accions podran agrupar-se fins a completar, al menys, l’esmenta’t nombre i conferir la representació de les accions agrupades a un d’ells.

PRESÈNCIA DE NOTARI

En ús de la facultat que l’article 203 de la Llei de Societats de Capital atorga als administradors socials, es requerirà la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Arenys de Munt, 31 de Març de 2022.

El President del Consell d’Administració.
Jordi Rafael Bagó i Mons.