Per acord del Consell d’Administració de 26 de març de 2021, es convoca als accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d’Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 3 de Maig de 2021, en segona convocatòria, en previsió que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d’aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 2 de maig de 2020, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.

Segon.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de la Societat, així com dels comptes anuals i de l’informe de gestió consolidats, corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.

Tercer.- Examen i aprovació, si és procedent, de l’informe sobre la informació no financera consolidada corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.

Quart.- Aplicació del resultat de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.

Cinquè.- Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió de l’òrgan d’administració durant l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.

Sisè.- Reelecció de l’auditor dels comptes consolidats i de l’auditor de comptes voluntari de la Societat.

Setè.- Sol·licitud i/o ratificació de la que va formular en el seu dia Consell d’Administració de la societat, d’un ajut públic temporal a la “Sociedad Estatal de Participaciones Industriales” (S.E.P.I.), per import màxim 38.000.000,00€. Delegació àmplia de facultats per tal de poder materialitzar aquesta operació i, en el seu cas, atorgament per part de la Junta de l’autorització prevista a l’apartat f) de l’article 160 de la Llei de Societats de Capital.

Vuitè.- Novació del “Acuerdo Marco de Reestructuración de la deuda financiera” de data 20 d’octubre de 2016, subscrit per “Grup Serhs, S.A.”, societats filials i determinades Entitats Financeres i formalitzat en pòlissa intervinguda pel notari de Barcelona Sr. Raúl González Fuentes. Delegació de facultats àmplies per tal de poder materialitzar aquesta operació i, en el seu cas, atorgament per part de la Junta de l’autorització prevista a l’apartat f) de l’article 160 de la Llei de Societats de Capital.

Novè.-Anul·lació del Reglament de la Junta General.

Desè.-Modificació del règim de transmissió de les accions.

Onzè.-Informació sobre avals vigents.

Dotzè .- Torn de paraules.

DRET D’INFORMACIÓ

A efectes del que disposa l’art. 272 de la LSC es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d’ésser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió i el dels auditors de comptes.

Per últim i d’acord amb l’establert en l’article 9 del Reglament de la Junta General d’Accionistes de la Societat, el text de la convocatòria, les propostes d’acord formulades pel Consell d’Administració en relació als punts de l’ordre del dia, la informació posada a disposició dels accionistes en el domicili social i demés informació convenient per a facilitar l’assistència i participació dels accionistes a la Junta General,
consta en la pàgina web de la Societat (www.serhs.com).

DRET D’ASSISTÈNCIA

Tindran dret a assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars de 40 o més accions. Els accionistes titulars d’un nombre menor d’accions podran agrupar-se fins a completar, al menys, l’esmentat nombre i conferir la representació de les accions agrupades a un d’ells.

PRESÈNCIA DE NOTARI

En ús de la facultat que l’article 203 de la Llei de Societats de Capital atorga als administradors socials, es requerirà la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Arenys de Munt, 26 de Març de 2021.

El President del Consell d’Administració.
Jordi Rafael Bagó i Mons.

 

Descarregar Convocatòria Junta General Ordinària Grup SERHS S.A. (3·5·2021)

+ INFO: Portal SERHS