Junta general ordinària serhs 13-12-2018

Per acord del Consell d’Administració pres en sessió celebrada el 30 d’octubre de 2018, es convoca als accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d’Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 13 de desembre de 2018, en segona convocatòria, en previsió de que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d’aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 12 de desembre de 2018, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.
Segon.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de la Societat, així com dels comptes anuals i de l’informe de gestió consolidats, corresponents a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2018.
Tercer.- Aplicació del resultat de l’exercici.
Quart.- Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’administració durant l’exercici tancat a 31 d’agost de 2018.
Cinquè.- Canvi de la data de tancament de l’exercici social. Modificació de l’article 4 dels Estatuts socials.
Sisè.- Reelecció de l’auditor dels comptes consolidats i de l’auditor de comptes voluntari de la Societat.
Setè.- Aprovació, si escau, de la gestió de dos Consellers dimitits.
Vuitè.- Fixació del nombre de membres del Consell d’administració.
Novè.- Nomenament de un nou Conseller.
Desè.- Novació de l´Acord marc de reestructuració del deute financer.
Onzè.- Informació sobre avals vigents.
Dotzè.- Torn de paraules.

Descarregar Convocatòria Junta General Ordinària Grup SERHS S.A. (13·12·2018)

+ INFO: Portal SERHS