Junta-general-accionistes

Per acord del Consell d’Administració de 30 d’Abril de 2019, es convoca als accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social
d’Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 28 de Juny de 2019, en segona convocatòria, en previsió que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d’aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 27 de Juny de 2019, amb el següent.

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.
Segon.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de la Societat, així com dels comptes anuals i de l’informe de gestió consolidats, corresponents a l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2018.
Tercer.- Examen i aprovació, si és procedent, de l’informe sobre la informació no financera consolidada corresponent a l’exercici tancat a 31 de  Desembre de 2018.
Quart.- Aplicació del resultat de l’exercici.
Cinquè.- Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’administració durant l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2018.
Sisè.- Reelecció de l’auditor dels comptes consolidats i de l’auditor de comptes voluntari de la Societat.
Setè.- Reducció del capital social, mitjançant la reducció del valor nominal de totes les accions de la societat, a l’objecte de restablir l’equilibri entre el capital social i el patrimoni net disminuït a conseqüència de pèrdues, i conseqüent modificació de l’article 6 dels Estatuts Socials. Servirà de base de  l’operació el balanç aprovat en base el punt “segon” d’aquest “Ordre del Dia”.
Vuitè.- Autorització a l’Òrgan d’Administració, en els termes i als efectes de
l’article 146 de la Llei de Societats de Capital, per a l’adquisició derivativa d’accions pròpies.
Novè.- Informació sobre avals vigents.
Desè.- Torn de paraules.

DRET D’INFORMACIÓ
A efectes del que disposa l’art. 272 de la LSC es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d’ésser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió i el dels auditors de comptes. A banda i a efectes del que determina l’art. 287 de la pròpia LSC es precisa també que correspon a tots els accionistes el dret d’examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i de l’informe sobre les mateixes, i de demanar el lliurament o la tramesa gratuïta dels esmentats documents.

Per últim i d’acord amb l’establert en l’article 9 del Reglament de la Junta General d’Accionistes de la Societat, el text de la convocatòria, les propostes d’acord formulades pel Consell d’Administració en relació als punts de l’ordre del dia, la informació posada a disposició dels accionistes en el domicili social i demés informació convenient per a facilitar l’assistència i participació dels accionistes a la Junta General, consta en la pàgina web de la  Societat (www.serhs.com).

DRET D’ASSISTÈNCIA
Tindran dret a assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars de 40 o més accions. Els accionistes titulars d’un nombre menor  ‘accions podran agrupar-se fins a completar, al menys, l’esmentat nombre i conferir la representació de les accions agrupades a un d’ells.

PRESÈNCIA DE NOTARI
En ús de la facultat que l’article 203 de la Llei de Societats de Capital atorga als administradors socials, es requerirà la presència de notari perquè  aixequi acta de la Junta General.

Arenys de Munt, 20 de Maig de 2019.

El President del Consell d’Administració
Jordi Bagó i Mons

+ INFO: Portal SERHS