En compliment del que determina l’article 319 de la Llei de Societats de Capital, es fa públic que la Junta General d’aquesta societat, en sessió elebrada en segona convocatòria el dia 28 de juny de 2019, va acordar reduir el capital social en la quantitat de cinquanta-dos milions cinc-cents divuit mil nou-cents un euros, amb noranta dos cèntims d’euro (52.518.901,92€), amb la finalitat de restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net disminuït com a conseqüència de pèrdues.
La reducció es portarà a terme mitjançant la reducció del valor nominal de totes les accions que integren el capital social en la quantitat d’un euro i divuit cèntims d’euro (1,18€), passant a ser el valor nominal de cadascuna d’elles d’un euro i dotze cèntims (1,12€). A conseqüència d’aquest acord el capital social ha quedat fixat en la xifra de quaranta-nou milions vuit-cents quaranta-vuit mil quatre-cents quaranta-nou euros i vint-i-vuit cèntims d’euro (49.848.449,28€), dividit amb quaranta-quatre milions cinc-cents set mil cinc-cents quaranta-quatre accions (44.507.544), d’un euro amb dotze cèntims (1’12 €) de valor nominal cadascuna d’elles Arenys de Munt, 28 de juny de 2019.

Arenys de Munt, 28 de juny de 2019.
El President del Consell d’Administració. Jordi Rafel Bagó i Mons

Acord-reducció-Capital-Grup-SERHS